Betingelser for SoMe samarbejdsaftaler

Elige ApS vil blive omtalt som "bureauet", og kunden/samarbejdspartneren vil blive omtalt som "Annoncør"

1. Eksklusivitet

1.1 Annoncøren må godt samarbejde med andre bureau om lignende serviceydelse. Bureauet skal blot være gjort opmærksom på det

2. Priser og betaling

2.1 Annoncøren betaler, hvad der er aftalt, og ellers hvad der følger af Bureauets normale priser. Reguleringer (skal meddelelse med løbende måned + 30 dage) af aftalte faste priser og timetakster og andet vederlag skal meddeles Annoncøren, hvis reguleringen overstiger almindelige omkostningsstigninger. 
Hvis der er arbejde der skal udføres udenfor aftalte rammer vil timeprisen være 1200,- kroner eksklusiv moms. Opgavens pris vil blive meddelt inden opgaven bliver påtaget. 

Annoncøren skal godkende alle ekstra omkostninger ud over det aftalte. Rejseaktivitet til annoncørens lokationer må ses som indeholdt i den aftalte pris og er derfor uden ekstra omkostninger for annoncøren.

2.2 Overskrides et udarbejdet budget væsentligt, orienteres annoncøren snarest muligt og skal på forhånd have mulighed for at acceptere overskridelsen.

2.3 Bureauet fakturerer Ydelserne forud. Betalingsfristen er 8 dage. Forsinket betaling forrentes efter renteloven.

2.4 Anerkender Annoncøren ikke en faktura, reklamerer han straks efter modtagelsen af fakturaen skriftligt/elektronisk over for Bureauet. Annoncøren tilbageholder maksimalt betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

3. Ansvar for lovgivning mv.

3.1 Annoncøren er ansvarlig for, at de leverede Ydelser nævnt i punkt 2.2 er i overensstemmelse med reglerne i den danske markedsføringslov.

4. Fortrolighed og opbevaring/udlevering af materiale

4.1 Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt.

4.2 Oparbejdet data, adgang m.v. tilhører Annoncøren og Annoncøren alene.

5. Misligholdelse og Afbestilling

5.1 Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse, jf. dog dette punkt 6. Misligholdelse skal straks og inden 1 uge fra Annoncøren får eller burde få kendskab til misligholdelsen meddeles Bureauet skriftligt/elektronisk. Har Annoncøren fået en Ydelse til korrektur/godkendelse, er Bureauet uden ansvar. Bureauets erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader og kan ikke overstige det fakturerede beløb for den Ydelse, ansvaret angår. Bureauet har ret til afhjælpning og omlevering. Tilsidesætter Annoncøren sine oplysningspligter efter punkt 1.3 eller 7.1 betaler Annoncøren erstatning til Bureauet.

5.2 Afbestilling af Ydelser sker skriftligt/elektronisk og indebærer, at Bureauet indstiller igangværende arbejde og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Annoncøren. Annoncøren betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt Bureauets tidsforbrug efter Bureauets gældende priser.

6. Varighed

6.1 Der er aftalt et løbende samarbejde mellem Annoncøren og Bureauet. Samarbejdet beskrives i den tilsende kontrakt mail.

6.2 Såfremt der er aftalt en løbende aftale er den gældende for begge Parter indtil en af Parterne opsiger aftalen medmindre der er aftalt en minimum periode med samarbejde, så skal den først overstås.

Opsigelse skal ske skriftligt/elektronisk. 

I opsigelsesperioden fortsætter Parterne loyalt samarbejdet på sædvanlige vilkår.

6.3 Foreligger der klar enighed mellem Annoncøren og Bureauet om en ophævelse af aftalen, vil aftalen godt kunne ophæves med øjeblikkelig virkning

7. Ved ændring af struktur og videreoverdragelse

7.1 I tilfælde af ændring af ejerandele, selskabsform eller salg af virksomheden til tredjemand vil dette ikke have indflydelse på de i kontrakten nævnte vilkår om binding og opsigelse. En ny kontaktperson eller ejer indtræder med samme ansvar og forpligtelser som det er aftalt mellem parterne i nærværende kontrakt

8. Adgang til systemer

8.1 Under et samarbejde bør/skal Bureauet have adgang til alle Annoncørens systemer og værktøjer.

8.2 Ved opsigelse af aftalen eller når samarbejdet slutter, så er det Annoncørens ansvar at slette Bureauets adgang til systemer og værktøjer. Derfor kan Bureauet aldrig blive klandret for at have adgang efter sluttet samarbejde, da det er Annoncørens ansvar at fjerne adgangen.

9. Fortrolighed og GDPR

9.1 Der må under ingen omstændigheder videregives oplysninger til 3. part. Oplysningerne må ikke udnyttes. Dette gælder også efter aftalens udløb. 

9.2 Bureauet og annoncøren forpligter sig til at behandle oplysningerne på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

9.3 Ved opsigelse af aftalen eller når samarbejdet slutter, så er det Annoncørens ansvar at slette Bureauets adgang til alting hvad der vedrører persondata

10. Tvister

10.1 Tvister afgøres efter dansk ret. Er Parterne enige om det, søges tvister løst via forhandling eller mediator. En Part kan når som helst afbryde en forhandling/mediation og indbringe tvisten for de danske domstole.

11. Reklame

11.1 Bureauet må bruge samarbejdspartners Logo til kommerciel brug på egen hjemmeside, og virksomhedens sociale medier.

11.2 Bureauet skal have godkendelse fra samarbejdspartneren, hvis der lægges faktuelle oplysninger op, angående arbejdet for samarbejdspartneren. Et eksempel kan være resultater, kundecases osv. 

Lad os vækste din virksomhed

Er du klar til at tage din webshop til nye konverteringshøjder?
Kontakt os i dag og lad os sammen vækste din virksomhed!
Klik på knappen og start din rejse mod succes!
Elige ApS | CVR: 44015234 | Copyright © 2024